The impact of capital from experience on the value of an employee’s fair remuneration

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-3192
eISSN
2392-0041
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Abstrakt
Human capital is a category that has been the subject of economists’ considerations for years. Numerous concepts, research approaches and various ways of classifying capital have appeared. Since the 1990s, in accordance with the fundamental principle of dualism, according to which capital is an abstract category, an alternative scientific research program has been conducted in the field of measuring human capital and fair wages. This program was initiated by M. Dobija and has been followed by a team of researchers from the Cracow University of Economics. The program in question is based on a proper understanding of the capital category. It has been consistently developing, and the scientific research covers a wide range of theories related to human capital and fair remuneration. The purpose of this study is to present the impact of capital from experience on the level of the fair remuneration of employees. The human capital model, in the presented considerations enables the measurement of employee qualifications in monetary units and a fair pay model. A case study on the impact from experience capital on the level of fair remuneration of employees was also presented.
Kapitał ludzki to kategoria, która od lat stanowi temat rozważań ekonomistów. Powstały liczne koncepcje, podejścia badawcze oraz różne sposoby klasyfikacji kapitału. Od lat 90. ubiegłego stulecia, w zgodzie z fundamentalną zasadą dualizmu według której kapitał stanowi kategorię abstrakcyjną, prowadzony jest alternatywny naukowy program badawczy w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych płac. Program ten zapoczątkował M. Dobija, a kontynuuje go zespół badaczy z UEK w Krakowie. Wspomniany program opiera się na właściwym rozumieniu kategorii kapitału. Prowadzone badania naukowe obejmują wiele teorii związanych z kapitałem ludzkim i godziwym wynagrodzeniem. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wpływu kapitału z doświadczenia na wysokość godziwych wynagrodzeń pracowników. W tekście zaprezentowano model kapitału ludzkiego umożliwiający pomiar kwalifikacji pracownika w jednostkach pieniężnych oraz model płacy godziwej. Przedstawiono również studium przypadku dotyczące wpływu kapitału z doświadczenia na wysokość godziwych wynagrodzeń pracowników.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019, vol. 63, nr 10, s. 207-220.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska