Guarantee of Safety of Persons Taking Part in Criminal Legal Proceedings in Ukraine

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Powołując się na odnośne przepisy Prawa Ukrainy, artykuł skupia się na tych postanowieniach, które dotyczą gwarancji bezpieczeństwa osób biorących udział w postępowaniu karnym dla zapewnienia właściwego przestrzegania prawa. Po analizie rozmaitych ról, w których jednostka może wystąpić w postępowaniu karnym, wymieniono środki gwarantujące bezpieczeństwo i omówiono je w nawiązaniu do poszczególnych ról. W dalszej części artykuł przedstawia prawa osób objętych ochroną oraz obowiązki prokuratury i sądów. Artykuł zamyka lista czynności i środków zaradczych, które mogą zostać wykorzystane przez inspektorów wobec osób biorących udział w postępowaniach karnych.
Ссылаясь на соответствующие положения законодательства Украины, автор концентрируется на решениях, касающихся гарантий безопасности лицам, принимающим участие в уголовном процессе для обеспечения соответству- ющего соблюдения закона. После анализа разнообразных ролей, в которых может выступать человек в уголовном процессе, были приведены средства га- рантирующие его безопасность и проведен их анализ на отдельных примерах. В статье указаны права лиц находящихся под охраной, а также обязанности прокуратуры и судов. Статья заканчивается списком действий и предохранительных шагов, которые могут использовать инспекторы в отношении к лицами принимающим участие в уголовном процессе.
Referring constantly to relevant regulations of the Law of Ukraine, the article examines Ukrainian legislation pertaining to the safety guarantee for persons participating in criminal legal proceedings to ensure appropriate enforcement of justice. An analysis of an array of roles one may assume in criminal legal proceedings is followed by a listing of measures for guaranteeing safety, discussed in reference to the roles. Further, the rights of persons taken under the protection and relevant obligations of public prosecutors and courts are quoted. The article closes by listing safety guarantee-related activities and remedial actions that inspectors may use towards persons participating in criminal legal proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 143-146.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska