Poziom wiedzy studentek kierunku pielęgniarstwo na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Wiedza na temat choroby i regularne badania profilaktyczne są najistotniejszym czynnikiem zmniejszającym ryzyko jej rozwoju. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentek kierunku pielęgniarstwo na temat czynników ryzyka, objawów klinicznych raka piersi i zasad profilaktyki choroby oraz postaw wobec badań profilaktycznych w zależności od etapu edukacji. Materiał i metody: Badanie ankietowe przeprowadzono wśród studentek pierwszego (n = 30), drugiego (n = 20) i trzeciego roku (n = 31) kierunku pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testów: Shapiro-Wilka, Kruskala-Wallisa, porównań wielokrotnych, Chi2, Fishera, korelacji rang Spearmana. Przyjęto kryterium znamienności statystycznej p < 0, 05. Wyniki: Studentki trzeciego roku udzieliły istotnie więcej poprawnych odpowiedzi z zakresu wiedzy na temat raka piersi niż pierwszego roku (Me 17 vs 14), a zależność pomiędzy poziomem wiedzy i wiekiem badanych była przeciętna (r = 0,41; p < 0,05). Częściej też wykonywały samobadanie piersi niż studentki drugiego i pierwszego roku (55% vs 15% i 55% vs 30%). W przeciągu ostatniego roku zaledwie 32% ogółu ankietowanych miało wykonane badanie piersi przez lekarza, a 26% deklarowało, że kiedykolwiek miało wykonane ultrasonografię lub mammografię piersi. Najczęstszym źródłem informacji (44%) na temat profilaktyki raka piersi były broszury, prasa, ulotki oraz informacje ze studiów. Wnioski: Poziom wiedzy studentek kierunku pielęgniarstwo na temat profilaktyki raka piersi, czynników ryzyka i objawów klinicznych zależy od wieku badanych oraz etapu kształcenia i jest nadal niewystarczający. Studentki pomimo świadomości, że wczesne wykrycie nowotworu piersi zwiększa skuteczność leczenia, wykonują badania profilaktyczne niesystematycznie.
Introduction: Breast cancer is the most common malignant cancer among women. Knowledge about the disease and regular checkups are a key factor in reducing the risk of its development. The aim of the study was to assess the level of knowledge of the nursing students about risk factors, clinical symptoms of breast cancer, disease prevention principles and attitudes towards preventive examinations depending on the stage of education. Material and Methods: A questionnaire survey was conducted among students of the first (n = 30), second (n = 20) and third year (n = 31) of the nursing faculty at the undergraduate level. The research tool was an original questionnaire (29 questions). Statistical analysis was performed using the Shapiro-Wilk test, Kruskal-Wallis test, multiple comparison, test after Kruskall-Wallis the Chi-square test, Fisher’s exact test, the Spearman’s rank correlation coeficient. Results: The third-year students gave significantly more correct answers in the field of knowledge about breast cancer than the first-year students (Me 17 vs. 14). There was a moderate correlation between the level of knowledge and age (r = 0.41, p<0.05). The third-year students also performed breast self-examination more often than the second and the first-year students (55% vs 15% and 55% vs 30%). Last year only 32% of the respondents had a breast exam performed by a doctor and 26% of them reported that they had ever made breast ultrasound or mammography. For 44% of the students the most common source of information on breast cancer prevention were pamphlets, newspapers, leaflets and information from college . Conclusions: The level of knowledge of the nursing students at the undergraduate level about breast cancer prevention, risk factors and clinical symptoms is dependent on the age and stage of education, and is still insufficient. Despite the awareness that early detection of breast cancer improves the effectiveness of treatment, the students do not carry out preventive tests systematically.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2015 (XV), nr 3, s. 37-49.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska