Inspirowanie dzieci do twórczości literackiej na I etapie edukacyjnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Twórczość uznawana jest za jedną z najistotniejszych form ludzkiej aktywności. Jak podkreśla Andrzej Strzałecki, można ją rozpatrywać jako dzieło, proces, zespół zdolności intelektualnych lub cech osobowościowych albo jako zespół stymulatorów społecznych. Istotnym zadaniem stojącym przed szkołą jest stwarzanie warunków do twórczego rozwoju uczniów i ich twórczej aktywności. W artykule podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: Jak inspirować uczniów do podejmowania twórczości literackiej w edukacji wczesnoszkolnej? W pierwszej części dokonano analizy zagadnień dotyczących pojęcia twórczości na podstawie literatury. Ukazane zostały możliwości, jakie stwarza podstawa programowa w zakresie rozwijania aktywności twórczej uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zadania stojące przed nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Konkluzję opracowania stanowią propozycje praktycznych rozwiązań oraz konkretnych zadań, których celem jest inspirowanie do twórczości literackiej uczniów w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Creativity is considered one of the most essential forms of human activity. As Andrzej Strzałecki points out, it can be considered as a work, a process, a set of intellectual abilities or personality traits, or as a set of social stimulators. An important task facing the school is to create conditions for the creative development of students and their creative activity. The article attempts to answer the question: how to inspire students to undertake literary creativity in early childhood education? The first part analyzes the issues concerning the concept of creativity based on literature. Also shown are the opportunities provided by the core curriculum for the development of students’ creative activity in grades I–III of elementary school, as well as the tasks facing the early childhood education teacher. The study concludes with suggestions for practical solutions and specific tasks aimed at inspiring literary creativity in students in the younger grades of elementary school.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2023, nr 2, s. 123-137.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska