Uwarunkowania zachowania o charakterze niedostosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-24-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Wybór celu niniejszej monografii, jak i tematyka badawcza, są ściśle związane z moimi zainteresowaniami i praktyką zawodową. Od dłuższego czasu interesuję się rozwojem i funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie, barierami oraz zahamowaniami jego prawidłowego rozwoju wynikającego zarówno z ograniczeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pracując w placówce zajmującej się wsparciem osób z niepełnosprawnościami i wykluczonymi społecznie, zgłębiam wiedzę teoretyczną oraz poznaję zależności zachodzące pomiędzy niepełnosprawnością intelektualną a zachowaniami o charakterze niedostosowania społecznego. Obserwacja tych osób pozwoliła mi rozpoznać czynniki wpływające na stopień i zakres zachowań o charakterze niedostosowania społecznego, a także usystematyzować i skategoryzować posiadaną wiedzę teoretyczną w tym zakresie. Ponadto powodem wyboru tej tematyki badawczej jest niedostateczna ilość badań i analiz dotyczących tego zagadnienia. Badania dotyczące tego problemu w niewystarczającym stopniu uwzględniają różnice w zakresie stopnia niepełnosprawności intelektualnej, nie różnicują przyczyn społecznych i przyczyn związanych z niesprawnością intelektualną samą w sobie oraz niezamierzonych oddziaływań wychowawczych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska