Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 2 (XLIII): Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Abstrakt
Wprowadzenie "W niniejszym numerze kwartalnika podejmujemy nową, wymuszoną okolicznościami, problematykę epidemiczną, wychodząc z założenia, że obowiązkiem badacza jest reagować na nowe zjawiska i zagrożenia. Autorzy skupili się na wątkach społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, na funkcjonowaniu infrastruktury transportu w warunkach pandemii etc. niż na problemach epidemicznych, mikrobiologicznych czy też z zakresu zdrowia publicznego. Rozważamy zatem na łamach numeru wpływ pandemii na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polski, postawy w sytuacji zagrożenia COVID- 19, problemy bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej podczas epidemii, skutki pandemii w środowisku naturalnym oraz na poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii. Tę część numeru zamyka tekst poświęcony pierwszej pomocy i programowi upowszechniania dostępu do automatycznych defibrylatorów AED, co wobec niewydolności systemu ochrony zdrowia okazuje się niebywale ważnym elementem systemu ratownictwa RP. W dziale „Varia” znajdziemy artykuł poświęcony coraz szybciej rozwijającym się technologiom biometrycznym, a w dziale recenzji cztery teksty poświęcone monografiom na temat zarządzania kryzysowego, ratownictwa, szczególnej roli krwi w medycynie i życiu społecznym oraz ogólnej kondycji świata zachodniego w dobie pandemii. Całości numeru dopełnia komunikat z prac badawczych Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK. Mamy nadzieję, że efekty naszego wysiłku badawczego pozwolą lepiej rozumieć zmiany zachodzące w społeczeństwie przeżywającym całkiem nowe doświadczenia wpływające na bez mała wszystkie aspekty życia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
pandemia COVID-19, bezpieczeństwo, społeczeństwo, rynek pracy, kwarantanna narodowa, patologie społeczne, fazy reakcji na sytuację kryzysową, biologia stresu, zdrowie psychiczne, pandemia, COVID-19, komunikacja lotnicza, bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, kontrola bezpieczeństwa, automatyczny defibrylator zewnętrzny, pierwsza pomoc, ratownictwo, bezpieczeństwo obywateli pandemic, security, society, labor market, national quarantine, social pathologies, pandemic, phases of crisis response, stress biology, mental health, air transportation, air traffic safety, security control, automatic external defibrillator, first aid, rescue, citizen safety Pandemie, Sicherheit, Gesellschaft, Arbeitsmarkt, Quarantane, soziale Pathologien, Pandemie, Reaktionsphasen auf die Krisensituation, Stressbiologie, psychische Gesundheit, andemie, Luftverkehr, Sicherheit im Luftverkehr, Sicherheitskontrolle, automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, Rettungsdienst, Sicherheit der Burger пандемия, безопасность, общество, рынок труда, национальный карантин, общественные патологии, пандемия, фазы кризисного реагирования, биология стресса, психическое здоровье, воздушный транспорт, безопасность авиа- полётов, контроль безопасности, автоматический внешний дефибриллятор, первая помощь, спа- сение, безопасность граждан
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska