Wpływ zaburzeń snu na jakość życia pacjentów z chorobą alzheimera

dc.contributor.advisorWójcik-Pędziwiatr, Magdalena
dc.contributor.authorTomaszewska, Agnieszka
dc.contributor.facultyPielęgniarstwopl
dc.date.accessioned2023-06-22T06:02:19Z
dc.date.available2023-06-22T06:02:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractWstęp: Choroba Alzheimera (AD) jest jedną z chorób neurodegeneracyjnych mózgu, która cechuje się stopniowym zanikiem pamięci oraz innych funkcji poznawczych, stanowiąc tym samym najczęstszą przyczynę otępienia w wieku podeszłym. Zaburzenia snu są problemem dotykającym coraz większej ilości osób, mogą inicjować i propagować zjawiska sprzyjające rozwojowi procesu neurodegeneracyjnemu. Ponadto sama AD i zmiany neuropatologiczne w niej zachodzące mogą prowadzić do zaburzeń rytmu snu i czuwania, a co za tym idzie znaczne pogorszyć codzienne funkcjonowanie oraz jakość życia chorych. Holistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentem z AD zawiera w sobie szereg działań zmierzających do zminimalizowania zjawiska zaburzeń snu, a przez to do podniesienia jakości życia pacjentów. Cel: Celem niniejszej pracy naukowej jest zbadanie występowania zaburzeń snu u pacjentów z AD, określenie rodzaju tych zaburzeń i ich wpływu na jakość życia chorych. Materiał i metody: Badaniem została objęta grupa 70 pacjentów ze zdiagnozowaną AD (32 kobiety i 38 mężczyzn) w wieku od 60 do 94 lat, przebywających w Instytucji Opiekuńczej oraz mieszkających w domu rodzinnym. W badaniu wykorzystano ankietę własną oraz następujące skale: skala Barthel, Geriatryczna Skala Depresji wg Yesavage’a, Test oceny upośledzenia funkcji poznawczych wg Blesseda, Test rysowania zegara wg Sunderlanda, Skala Senności Epworth, Ateńska Skala Bezsenności, Skrócona Wersja Ankiety Oceniającej Jakość Życia WHO. Wyniki: Wykazano negatywną korelację zaburzeń snu z pobytem w Instytucji Opiekuńczej, depresją, długością trwania AD, niską aktywnością chorych, farmakoterapią oraz jakością życia pacjentów. Wnioski: Na nasilenie występowania zaburzeń snu u pacjentów z AD wpływa pobyt w Instytucji Opiekuńczej, długi czas trwania choroby, depresja, niska aktywność, częsta i długa drzemka w ciągu dnia, nieregularne pory snu i budzenia się oraz częsta farmakoterapia. W AD występują specyficzne zaburzenia snu, które znacznie obniżają jakość życia pacjentów.pl
dc.description.abstractIntroduction: Alzheimer's disease (AD) is one of the neurodegenerative diseases of the brain characterized by the gradual loss of memory and other cognitive functions, thus being the most common cause of dementia in the elderly. Sleep disorders are a problem affecting more and more people, they can initiate and propagate phenomena that favor the development of the neurodegenerative process. In addition, AD itself and the neuropathological changes occurring in it may lead to disturbances in the rhythm of sleep and wakefulness, and thus significantly deteriorate the daily functioning and quality of life of patients. Holistic nursing care for a patient with AD includes a number of activities aimed at minimizing the phenomenon of sleep disorders, and thus improving the quality of life of patients. Objective: The aim of this research paper is to investigate the occurrence of sleep disorders in patients with AD, to determine the type of these disorders and their impact on the quality of life of patients. Material and methods: The study included a group of 70 patients diagnosed with AD (32 women and 38 men), aged 60 to 94 years, staying in a Care Institution and living in the family home. The study used a self-questionnaire and the following scales: Barthel Scale, Geriatric Depression Scale according to Yesavage, Test for cognitive impairment assessment according to Blessed, Clock drawing test according to Sunderland, Epworth Sleepiness Scale, Athens Insomnia Scale, Shortened Version of WHO Quality of Life Survey. Results: A negative correlation of sleep disturbances with a stay in a Care Institution, depression, duration of AD, low activity of patients, pharmacotherapy and patients' quality of life was demonstrated. Conclusions: The severity of sleep disorders in patients with AD is influenced by the stay in a Care Institution, long duration of the disease, depression, low activity, frequent and long naps during the day, irregular sleep and wake-up times, and frequent pharmacotherapy. AD has specific sleep disorders that significantly reduce patients' quality of life.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/31119
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectchoroba Alzheimerapl
dc.subjectzaburzenia snupl
dc.subjectjakość życiapl
dc.subjectAlzheimer's diseasepl
dc.subjectsleep disorderspl
dc.subjectquality of lifepl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherPielęgniarstwopl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleWpływ zaburzeń snu na jakość życia pacjentów z chorobą alzheimerapl
dc.typePraca dyplomowa
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
Tomaszewska_Agnieszka_Wplyw_zaburzen_snu_na_jakosc_zycia_pacjentow_z_choroba_alzheimera_2022.pdf
Rozmiar:
3.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: