Ekologiczne innowacje – wielkoformatowe płyty gresowe i ich zastosowanie w kształtowaniu wnętrz architektonicznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W XXI wieku nastąpił wyraźny zwrot ku naturze. Wzrósł szacunek dla przyrody oraz odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów. W architekturze i projektowaniu wnętrz pojęcia ekologii, zrównoważonego projektowania oraz innowacyjności są ciągle aktualne i rozpatrywane z wielu różnych perspektyw. Niniejszy artykuł skupia się na ujęciu tego tematu w kontekście innowacyjnych materiałów ceramicznych. Współcześnie doświadczamy niezwykłej rewolucji zarówno technicznej, jak i estetycznej w ich produkcji, a konkretnie w produkcji płyt gresu porcelanowego. Nowoczesne produkty ceramiczne, zwłaszcza wielkoformatowe płyty gresowe, pozwalają na niekonwencjonalne rozwiązania projektowe oraz na rozszerzony zakres stosowania tego materiału we wnętrzach architektonicznych.
In the 21st century there was a clear turn to nature. Respect for nature and responsibility for sustainable development and rational use of resources have increased. The concept of ecology in architecture and interior design, sustainable design and innovation are still valid and considered from many different perspectives. This article focuses on puting this topic in the context of innovative ceramic materials and their application in shaping architectural interiors. Today, we are experiencing an amazing revolution, both technical and aesthetic, in the production of ceramic materials, and more specifi cally porcelain stoneware tiles. Modern ceramic products, especially large-format stoneware tiles, off er unconventional design options and an extended range of use of this material in architectural interiors.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 3, s. 101-119.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska