Wolność zgromadzeń w Polsce w początkowym okresie pandemii COVID-19

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Początek artykułu dotyczy trzech kwestii: definicji wolności zgromadzeń, znaczenia tej wolności oraz tego, czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. dopuszcza ograniczanie dwóch wolności składających się na tę wolność. W zasadniczej części artykułu zawarto analizę przepisów rozporządzeń ministra zdrowia z początkowego okresu pandemii COVID-19 w Polsce, które znacznie ograniczyły wolność zgromadzeń. Została ona dokonana w kontekście takich aktów prawnych jak Konstytucja RP, ustawa – Prawo o zgromadzeniach oraz ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Porównano również omawiane przepisy z przepisami z okresu, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązywał ani stan zagrożenia epidemicznego, ani stan epidemii. Artykuł kończy się oceną przepisów rozporządzeń covidowych z początku pandemii, w których była mowa o wolności zgromadzeń, oraz wysunięciem postulatów na przyszłość.
The beginning of the article deals with three issues: the definition of freedom of assembly, the meaning of this freedom and the question whether the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 allows for the restriction of two freedoms that make up this freedom. The main part of the article contains an analysis of the provisions of the regulations of the Minister of Health from the initial period of the COVID-19 pandemic in Poland, which significantly limited the freedom of assembly. It was made in the context of such legal acts as the Constitution of the Republic of Poland, the Act – Law on Assemblies and the Act on preventing and combating infections and infectious diseases in humans. The regulations in question were also compared with the regulations from the period when neither the state of epidemic emergency nor the state of epidemic was in force in the Republic of Poland. The article ends with an assessment of the provisions of the covid regulations from the beginning of the pandemic, which mentioned the freedom of assembly, and put forward postulates for the future.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2023, nr 1, s. 183-210.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska