Ustawowe obowiązki rektora uczelni. Perspektywa prawno-etyczna

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) i ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) wskazują na obowiązki, które rektor powinien realizować w ramach zadań wynikających z pełnionej funkcji. Jednocześnie w obu przypadkach ustawodawcy nie wykorzystują „wprost” pojęcia odpowiedzialności w stosunku do rektora uczelni w rozumieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Celem tego artykułu jest analiza na gruncie prawno-etycznym podobieństw i różnic w zakresie wykazanych w ustawie z 2005 r. i 2018 r. obowiązków rektorskich z uwzględnieniem terminu „odpowiedzialność”, mając na uwadze wpływ rektora na rozwój uczelni, a przez to rozwój nauki, kultury itd.
Act of 27 July 2005 – Law on higher education (Journal of Laws of 2017, items 2183) and the Act of 18 July 2018 of the Year on the Higher Group and Science (Journal of Laws of 2022, items 574) is expected on an ongoing basis, who trains, who will be trained as part of his job duties. their functions. At the same time, in relation to all other responsibilities of liability, there was no “direct” concept of liability towards the rector, in line with the principles in relation to the rule of law. The purpose of this is to attempt an analysis on the basis of a legal and ethical sample and a comparative sample in the scope of articles from the so-called Old and new university, new university, achieve new technology, achieve the final goal, achieve advanced development, culture, etc.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2022, nr 1, s. 85-101.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska