Imigracja ludności do Polski w pierwszej dekadzie XXI w. Wybrane aspekty

Abstrakt
Zmiany ekonomiczno-polityczne w ostatntich latach nie tylko w Polsce przekładają się na dynamikę i kierunki migracji ludności, które obrazują sytuację w różnych regionach świata. Mimo tradycyjnych od wieków kierunków migracji Polaków, po wejściu Polski do Unii Europejskiej przepływy ludności nabrały nowego charakteru. Analizując, nie tylko migracje zagraniczne należy pamiętać, że mają one zróżnicowany charakter, a ich analizę można prowadzić wielopłaszczyznowo. Celem rozdziału jest przybliżenie niektórych aspektów stałej imigracji zagranicznej do Polski w pierwszej dekadzie XXI w. Podstawą do analizy stały się dane dotyczące rejestrowanych trwałych napływów do Polski pochodzące z ciągu publikowanych informacji w Rocznikach Demografticznych GUS do 2011 r. Aspekt przestrzenny imigracji odniesiono do aktualnego podziału administracyjnego Polski wg województw. W latach 2001–2010 odnotowano w Polsce 125,6 tys. zameldowań na pobyt stały. Pomimo pewnych rocznych wahnięć w badanej dekadzie, stanowiły one blisko 25% ogółu zarejestrowanych od 1952 r. Udział napływu do miast w tym okresie wynosił około 80% zameldowań, przy czym w skali globalnej średnio 68,6% stanowili mężczyźni i to głównie w grupie kawalerów. Pod względem wieku dominującą grupę imigrantów do Polski stanowiła ludność w początkowym okresie wieku produkcyjnego szczególnie do miast, jednak była ona niższa od kategorii dzieci w wieku 0–4 lata, co należy wiązać z powrotami rodziców, którym rodziły się dzieci za granicą lub którzy nie chcieli przebywać z dziećmi poza ojczystym krajem. Przestrzenne zróżnicowania wg miejsca pochodzenia i imigracji zaprezentowano na kolejnych kartogramach (ryc. 7–12)
Recent economic and political changes, both in Poland and worldwide, are reflected in the dynamically changing directions of migration. Despite a long tradition of migration inour country, nowadays population movements have taken on a new character, especially after Poland’s accession to the European Union. The analysis of geographic population shifts, both internal and international, can be carried out on many levels and must involve their complexity and diversity. The aim of this paper is to present some aspects of permanent immigration to Poland in the first decade of the 21st century. The analysis was based on data published in the Demographic Yearbooks for 2011 and data of the Central Statistical Office (GUS) concerning permanent immigration into Poland. The spatial aspects of immigration are presented for each administrative province of Poland (voivodships). A total of 125.600 individuals registered their permanent residence in Poland between 2001 and 2010. Despite some annual fluctuations in this decade, this number represents nearly 25% of registrations since 1952. The inflow to municipalities during the study period represents over 80% of the registrations. On average, 68.6% of immigrants to municipalities were male, most of which were bachelors. Analysis of immigration to Poland by age group indicates the dominance of immigrants at the beginning of their working age, especially into municipalities. However, the group aged 0–4 was the most numerous, which is related to the returns of parents with children born abroad or parents who could not see their future with children outside their home country. Spatial variability of immigration directions is presented on the cartograms (ftigures 7–12)
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol I. (red.) Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 9-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska