Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2011 (Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki)

Abstrakt
Kolejny numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”, poświęcony krajom Afryki i Azji, pokazuje relacje między wspólnotami etniczno-religijnymi a państwem oraz charakteryzuje zmiany społeczne i kulturowe, jakie następują w obrębie tych wspólnot pod wpływem przemian modernizacyjnych. Samego słowa „modernizacja” nie należy rozumieć w odniesieniu do teorii modernizacji, oznaczającej upodobnianie się społeczeństw azjatycko-afrykańskich do zachodnich, lecz jako zmianę społeczno-kulturowego status quo w ogóle. To, że społeczeństwa Azji i Afryki są wieloetniczne i wieloreligijne jest powszechnie znane po dziesiątkach lat badań; równie dobrze znany jest fakt, że w państwach Azji i Afryki zachodzą obecnie poważne przemiany.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska