Scarcity of Food: a Factor Destabilising Security in the MENA Region

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejszy artykuł analizuje wpływ bezpieczeństwa żywnościowego na stabilność polityczną w regionie MENA na szczeblu państwowym, regionalnym i indywidualnym. Omówiono także ocenę skuteczności rządów w regionie pod względem strategii zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i współpracy międzyregionalnej. Autor wysuwa tezę, że niedobór żywności jest jednym z głównych czynników niestabilności politycznej w regionie MENA, a zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest ważnym zadaniem dla obecnych rządów w całym regionie. Biorąc pod uwagę problemy rozwojowe regionu oraz historię napiętych stosunków dwustronnych i wielostronnych, a także ciągłą nieufność polityczną między krajami regionu MENA, brak zasobów żywności i wody może zaostrzyć napięcia i wywołać dalsze konflikty w regionie.
This paper looks at the impact of food security on political stability in the MENA region, at the state, regional and individual levels. It also discusses the assessment of the effectiveness of governments in the region in terms of food security risk management strategies and interregional cooperation. The author puts forward the thesis that food shortage is one of the main driving factors of political instability in the MENA region, and ensuring food security is a major task for current governments in the entire region. Given the development problems of the region and the history of strained bilateral and multilateral relations, as well as the constant political distrust between the MENA countries, the shortage of food and water resources may exacerbate tensions and stir further conflict in the region.
Der vorliegende Artikel analysiert den Einfluss der Ernährungssicherheit auf die politische Stabilität in der MENA-Region auf staatlicher, regionaler und individueller Ebene. Er diskutiert auch, wie die Wirksamkeit der Regierungen in der Region in Hinsicht der Strategie des Risikomanagements, der Ernährungssicherheit und der interregionalen Zusammenarbeit beurteilt wird. Die Autorin stellt die These auf, dass die Nahrungsmittelknappheit einer der Hauptfaktoren der politischen Instabilität in der MENA-Region ist und die Gewährleistung der Ernährungssicherheit eine wichtige Aufgabe für die derzeitigen Regierungen in der ganzen Region darstellt. Angesichts der Entwicklungsprobleme der Region und der Geschichte der bilateralen und multilateralen gespannten Beziehungen, als auch des ständigen politischen Misstrauens unter den MENA-Ländern, kann Knappheit bei der Lebensmittel- und Wasserversorgung die Spannungen verschärfen und weitere Konflikt in der Region schaffen.
В статье дан анализ влияния продовольственной безопасности на политическую стабильность в регионе MENA на государственном, региональном и индивиду- альном уровнях. Также дана оценка эффективности действий правительств госу- дарств региона с точки зрения стратегии управления рисками продовольственной безопасности и межрегионального сотрудничества. Автор выдвигает тезис о том, что дефицит продовольствия является одним из основных факторов политической нестабильности в регионе MENA, а обеспечение продовольственной безопасности остается важной задачей для нынешних правительств государств региона. Учи- тывая проблемы развития региона и историю напряженных двусторонних и мно- госторонних отношений, а также существующее политическое недоверие между государствами региона MENA, нехватка продовольствия и водных ресурсов может усугубить напряженность отношений и вызвать новые конфликты в регионе.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 1, s. 111-130.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska