Motywacja w świetle popełniania wykroczeń i przestępstw w prawie pracy w zakresie wyboru zatrudnienia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego. Prawo karne jest narzędziem reakcji państwa na nieakceptowalne w danej społeczności zachowania, przybierające postać przestępstw. Spełnia ono szczególną rolę w systemie prawa. W związku ze szczególnym charakterem norm prawa karnego, zarówno na etapie jego stanowienia, jak i stosowania, należy mieć na względzie stawiane przed nimi funkcje, w szczególności funkcję ochronną, gwarancyjną, sprawiedliwościową czy kompensacyjną. Nie można przy tym pominąć obowiązującego w danym środowisku systemu wartości. Tworząc normy prawne, trzeba mieć na względzie, że będą one funkcjonowały w danym społeczeństwie, w którym obowiązują określone normy moralne i etyczne. Normy prawne nie powinny więc narzucać oderwanego od powszechnie akceptowanego w danym społeczeństwie systemu wartości. Oderwanie norm prawnych od systemu fundamentalnych wartości akceptowalnych społecznie prowadzi bowiem do zjawiska anomii, które charakteryzuje się poczuciem braku związania normami, z którymi ich adresaci się nie identyfikują.
The article entitled “Motivation to commit offenses and crimes in labor law with regard to the choice of employment” refers to the legal, psychological and sociological aspects of making decisions by the employing entity on the basis of establishing a legal relationship. The motivation and factors that lead to avoiding employment and replacing it with civil law employment (i.e. employment costs, ensuring employment stability, the need to comply with numerous employee rights) were examined. In practice, employing entities make a specific profit and loss balance. As part of this, they make a choice as to whether or not to comply with the given legal norms. Usually, employing entities choose what is most profi table for them. Therefore, the most favorable procedure from the point of view of the specifi ed goal is chosen. The above assumptions and the concept of motivation based on the modern model of human behavior were used to analyze whether the introduction of certain employment law regulations (including the Code of Employment Ethics – as a soft law) could effectively infl uence the behavior of employing and employed entities. It has been shown that there is a need for greater legal awareness of the society as to their status and legal situation on the labor market. The most important crimes and offenses committed against employees (including the legal basis of employment) were also discussed, because the motivation may also be based on the fear of sanctions (especially financial or imprisonment for the committed act). Th en, the employing entity, presenting the attitude of legalism, respects the principle of dura lex, sed lex and complies with the regulations. The article indicates the most important reports on the activities of the National Labor Inspectorate in the field of inspections carried out on the grounds of violating the standards of art. 22 § 11 and 22 § 12 of the Labor Code. The question was asked whether the motivation to commit the above-mentioned crime and off enses would be lower if the employment costs were lower, and the state would not impose further technical, organizational, legal and tax burdens on the employing entities.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty (red.) Julia Stanek. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 155-199.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska