Emocje oraz ich wpływ na proces podejmowania decyzji. Badanie własne z zakresu prawa rodzinnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-67491-11-2 978-83-67491-05-1
e-ISBN 978-83-67491-06-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Problematyka emocji jest niewątpliwie istotna zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Obszar ten jest uniwersalny, bowiem emocje wpływają na życie każdego człowieka. Zagadnienia dotyczące omawianej tematyki stanowią złożoną problematykę, która ulega ewolucji na podstawie przede wszystkim rozwoju nauk psychologicznych. Ze względu na dynamikę tego zjawiska zasadne było przedstawienie w pracy krótkiej historii emocji, począwszy od starożytności i pierwszych badań tego zjawiska przez filozofów, aż po czasy współczesne. Ponadto artykuł porusza tematykę podstawowych funkcji emocji, a także potencjalnych przykładów ich wykorzystania. Praca prezentuje także krótki opis zagadnień związanych ze współczesną psychologią emocji. Zasadniczym aspektem rozważań, biorąc pod uwagę rozmiar oraz charakter tych zjawisk psychicznych, jest zbadanie, czy i w jaki sposób można przy ich wykorzystaniu wywierać wpływ na poszczególne dziedziny prawa. Prawo rodzinne, ze względu na specyficzny charakter spraw, które zazwyczaj są trudne dla stron, wzbudza wiele różnego rodzaju emocji, dlatego też autorka porusza tematykę związaną z oddziaływaniem emocji na proces podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonych badań w tej dziedzinie prawa. Badania mają charakter pilotażowy, stanowią one wstęp do dalszych badań w tym zakresie. Przeprowadzone one zostały na dwóch grupach badawczych – prawnikach oraz osobach wykonujących zawody inne niż prawnicze. W pracy przedstawiono oraz omówiono wyniki badań, które wskazują, że emocje mają realny wpływ na wydawanie orzeczeń w prawie rodzinnym i opiekuńczym.
The issue of emotions is undoubtedly important from both a cognitive and a pragmatic point of view. This area is universal because emotions affect the life of every human being. Most issues related to the discussed subject matter constitute a complex issue that is evolving mainly on the basis of the development of psychological sciences. Due to their dynamics, it was reasonable to present in the work a short history of emotions, starting from antiquity and the first research on this phenomenon by philosophers, up to the present day. In addition, the publication deals with the subject of the basic functions of emotions, as well as potential examples of their use. Moreover, the paper presents a short description of issues related to the contemporary psychology of emotions. The fundamental aspect of the work in question, taking into account the size and nature of these psychological phenomena, it is rational to examine whether and how they can be used to influence individual areas of law. Family law, due to the subject of the cases that are oft en very difficult for the party, evokes a lot of different kinds of emotions, that is why the author deals with issues related to the influence of emotions on the decision-making process based on her own research in this area of law. They are pilot studies that constitute an introduction to further research in this fi eld. The research was carried out on two research groups – lawyers and non-lawyers – i.e. people practicing other than legal professions. The work presents and discusses the results of research, which indicate that emotions have a real impact on making judgments in family and custody law.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty (red.) Julia Stanek. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 75-93.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska