Poziom opłacenia kapitału ludzkiego w Polsce a ustawowa płaca minimalna

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1896-9380,
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Instytut Organizacji i Zarządzania Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Abstrakt
Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku są dobrzy pracownicy. Obecnie kapitał ludzki ma coraz większe znaczenie dla istnienia jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu opłacenia pracy w Polsce w kontekście ustawowej płacy minimalnej. W artykule zostaną opublikowane wyniki badań nad poziomem opłacenia kapitału ludzkiego w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego. Tłem powyższych rozważań będzie współczesna teoria pomiaru kapitału ludzkiego oraz godziwych wynagrodzeń. Do zrealizowania celu jako metodę badawczą wykorzystano badanie ankietowe, analizę opisową i porównawczą oraz przegląd źródeł literaturowych. Tematyka opracowania jest istotna w związku z bieżącą sytuacją na rynku pracy, który staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Ważne dla pracodawców powinno być utrzymanie dobrych pracowników, a gwarancją tego jest przede wszystkim godziwe wynagradzanie za pracę. Poprawne zrozumienie kapitału ludzkiego jako zdolności do wykonywania pracy, potraktowanie pracy jako transferu kapitału ludzkiego do obiektów pracy i płacy jako należności za wykonaną pracę jest głównym założeniem współczesnej teorii kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń. Zasady opłacania kapitału ludzkiego wynikają z natury kapitału. Jak już stwierdzono w wielu wcześniejszych opracowaniach, nikt nie może stworzyć kapitału, a sam kapitał nie powstaje z niczego. Ma on swoje źródła i możliwa jest jego wycena w jednostkach pieniężnych. Kapitał ulokowany w organizmie ludzkim ulega spontanicznemu rozproszeniu na skutek wykonywanej pracy, choroby, wypadków i innych zdarzeń losowych. Płaca powinna równoważyć te ubytki. Wysokość godziwego wynagrodzenia powinna być ustalona przy zastosowaniu stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu (SEPW). Liczne badania empiryczne potwierdzają rozmiar tej stałej jako 8% w skali roku. Przeprowadzona analiza pokazuje, że poziom opłacenia pracy w Polsce jest coraz wyższy. Jednak wciąż brak zgodności z wartością kapitału ludzkiego, czego dowodzi niniejsze opracowanie.
One of the basic conditions of a company’s market activity is good employees. Human capital is getting more and more important for the existence of an economic entity. The aim of this study is to analyse and assess the level of payment for work in Poland in the context of the statutory minimum wage. In this study, the results of the research on the level of payment for human capital in Poland will be published, on the example of the Małopolskie province. The background of the above considerations, will be a contemporary theory of measuring human capital and fair remuneration. In order to achieve the aim of this study, the following methods have been used: survey, descriptive and comparative analysis as well as an overview of literature sources. The subject matter of the study is relevant in relation to the current situation in the labour market, which nowadays becomes the market of the employee, rather than of the employer. It is important for employers to support good employees, and this is primarily guaranteed by equitable remuneration for work. Proper understanding of human capital as an ability to perform work, treating work as a transfer of human capital to the premises of performed work, and salary as the payment for work, is a central assumption of the contemporary human capital theory and fair remuneration. The rules according to which human capital is paid, are determined by the nature of capital. As already stated in numerous studies, no one can create capital, nor does the capital itself come from nothing. It has its sources and it is possible to measure it in cash units. The capital located in a human body is spontaneously dispersed as a result of work, illness, accidents and other personal events. Remuneration should balance these losses. The amount of equitable remuneration should be determined using the economic constant of potential growth (SEPW), the size of which is 8% per year, as evidenced by numerous empirical studies. The conducted analysis shows that the level of payment for work in Poland is increasing. However, there is still a lack of consistency with the value of human capital, as evidenced by this study.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Nowoczesne Systemy Zarządzania 2018, z. 13, nr 1, s. 125-137.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska