Stan padaczkowy w praktyce Zespołu ratownictwa medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Zespół Ratownictwa Medycznego ma coraz częściej do czynienia z osobami chorującymi na padaczkę o różnej etiologii. Częstość występowania padaczki wynosi około 6 przypadków na 1.000 mieszkańców, a 25-55% chorych, mimo leczenia, ma nawracające napady. Zachorować na padaczkę można w każdym wieku, aczkolwiek wyróżnia się dwa szczyty zachorowania na tę chorobę: pierwszy przypada na około 1 rok życia, wtedy mówimy o padaczce wynikającej z podłoża genetycznego. Drugi szczyt zachorowań przypada na wiek powyżej 65 roku życia, gdzie przyczyną może być guz, choroby naczyń krwionośnych lub zaburzenia metaboliczne. Choroba ta jest zespołem objawów neurologicznych, która pojawia się na skutek zmian morfologicznych i metabolicznych mózgu. Jej cechą charakterystyczną są napady silnych wyładowań drgawkowych. Należy zaznaczyć, że jednorazowy epizod nie jest wystarczający do rozpoznania padaczki. Jeżeli napad padaczkowy trwa powyżej 5 minut, trzeba pomyśleć o wystąpieniu stanu padaczkowego. Zwyczajowo stan padaczkowy definiuje się jako nieprzerwany napad padaczkowy, utrzymujący się co najmniej 30 minut, lub powtarzające się epizody, między którymi chory nie odzyskuje świadomości. Całkowita śmiertelność w jego przebiegu szacuje się na 26% u osób dorosłych, lecz jest zależna od rodzaju stanu padaczkowego. Zespół Ratownictwa Medycznego musi pamiętać, aby pacjent w stanie padaczkowym zawsze został przewieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), w celu szybkiego wyprowadzenia chorego ze stanu padaczkowego.
The Emergency Medical Team is more and more often dealing with people suffering from epilepsy of various etiologies. The incidence of epilepsy is around 6 cases per 1,000 inhabitants, and 25-55% of patients, despite treatment, have recurrent seizures.1. You can get epilepsy at any age, although there are two tops of this disease: the first is about 1 year old then we deal with genetic epilepsy. The second peak of incidence falls on the age above 65 years of age, where the cause may be a tumor, blood vessel disease or metabolic disorders. This disease is a syndrome of neurological symptoms that occurs as a result of morphological and metabolic changes in the brain. Its characteristic feature is seizures of strong discharges. It should be noted that a one-off episode is not enough to diagnose epilepsy. If the epileptic seizure lasts more than 5 minutes, one should think about the occurrence of status epilepticus. Typically, the status epilepticus is defined as an uninterrupted epileptic seizure, lasting at least 30 minutes, or repeated episodes between which the patient does not regain consciousness2. The total mortality in its course is estimated at 26% in adults, but depends on the type of epilepsy. The Medical Rescue team must remember that the patient in the state of epilepsy is always transported to the hospital emergency department in order to quickly bring the patient out of the state of epilepsy
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska