Przestępczość - resocjalizacja - profilaktyka. Współczesne aspekty

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Zagadnienia współczesnej przestępczości (a zwłaszcza dostrzegalnych zmian w jej rozmiarach i coraz bardziej zróżnicowanym obrazie), społecznej reakcji na to zjawisko i związanych z nim prób instytucjonalnie zorganizowanej interwencji profilaktyczno-resocjalizacyjnej znajdują się w orbicie zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Specjaliści zwracają uwagę na kilka istotnych aspektów przestępczości. Jednym z nich są coraz bardziej odczuwane trudności w trafnym diagnozowaniu mechanizmów prowadzących do naruszania standardów prawnych, ponieważ wyjaśnianie przyczyn przestępczości jedynie w oparciu o ugruntowane w nauce teorie kryminologiczne wydaje się zabiegiem niewystarczającym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
przestępczość nieletnich, demoralizacja, niedostosowanie społeczne, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, przestępczość młodzieży, cyberprzestrzeń, agresja, przemoc, mobbing, hejt, style wychowania, postawy rodzicielskie, funkcjonowanie społeczne, zachowania dewiacyjne, uzależnienia, przestępstwo, bezdomność, poczucie napięcia, stres, kontrola społeczna, uczniowie, resocjalizacja, programy resocjalizacyjne, osadzeni, zakłady karne, kurator sądowy, zakład karny, rodzina osadzonych, dzieci rodziców pozbawionych wolności, kurator, ośrodek kuratorski, profilaktyka, czyny karalne, nieletni, programy profilaktyczne, edukacja i wychowanie, społeczność lokalna, metodologia design thinking, czas wolny, placówka wychowania pozaszkolnego, dzieci i młodzież, kompetencje społeczne, umiejętności życiowe, zagrożenia w środowisku życia, crime, depravation, social maladjustment, youth educational centre, youth crime, cyberspace, aggression, violence, hate crime, parenting style, parental attitudes, social functioning, deviant behavior, addictions, homelessness, sense of strain, stress, social control, pupils, resocialization, social rehabilitation, social rehabilitation programs, prisoners, prisons, probation officer/court-appointed family guardian, penal institution, convict’s family, children of convicts, probation officer, guardian centre, prevention, demoralization, criminal offences, juvenile, prevention programmes, education and upbringing, social communities, design thinking methodology, leisure time, after-school education, children and youth, social competences, life skills, dangers in the life environment
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska