Energetyka jądrowa wobec globalnych problemów bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zmiany klimatu są w tej chwili największym zagrożeniem i wyzwaniem, z którym zmaga się ludzkość, a energia jądrowa jako nieemisyjne źródło energii (brak emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla) doskonale wpisuje się w podejmowane przez społeczność międzynarodową działania na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze jako efekt wytwarzania energii może doprowadzić do poważnych zmian w ekosystemach na świecie. Dlatego sektor energetyczny, a zwłaszcza sektor produkcji energii elektrycznej, czekają zasadnicze zmiany. Wśród technologii, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia emisji GHG, jest energia jądrowa, która może odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej i upowszechnianiu źródeł nie- lub niskoemisyjnych w XXI w. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, czy, dlaczego i w jakim stopniu energetyka jądrowa może ograniczyć światową emisje GHG i wpłynąć na zahamowanie procesów negatywnych zmian klimatu.
Climate change is now the biggest threat and challenge for humanity and nuclear energy as non-emission source of energy (without greenhouse gases emissions including carbon dioxide) fits perfectly in efforts taken by the international community to tackle the global warming. The increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere as a result of energy production can lead to major changes in ecosystems in the world. Therefore, the energy sector and particularly the electricity production sector, needs to undergo major changes. Among technologies that could contribute to the reduction of GHG emissions nuclear power can play a key role in the transformation of energy sources and the popularization of low carbon energy sources in the twenty-first century. The article attempts to explain why and to what extent nuclear power can reduce global GHG emissions and impact on the negative climate change processes.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, nr 1, s. 17-29.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska