Ghost Gear: The Abandoned Fishing Nets Haunting World Ocean

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Zagubione i porzucone narzędzia połowowe przyczyniają się do poważnej katastrofy ekologicznej i społeczno-gospodarczej. To właśnie z powodu połowów rośnie liczba stworzeń morskich o niskiej płodności. Wymieranie i zmniejszanie się stad gatunków docelowych w wyniku utraty sieci rybackich ogranicza zrównoważoną produkcję zasobów rybnych, co oznacza upadek gospodarki. Najbardziej poprawną odpowiedzią na pytanie, jak uporać się z tym pozornie nierozwiązywalnym problemem, jest stworzenie ogólnego porozumienia międzynarodowego z jasnymi zobowiązaniami, normami i przepisami, które mają zapobiegać przedostawaniu się sieci rybackich do oceanu. Problem plastikowych sieci rybackich to nie tylko problem zanieczyszczenia przez nie oceanów, to kwestia naszej przyszłości, ponieważ takie aspekty jak problemy z bezpieczeństwem żywnościowym ze względu na zmniejszenie zasobów ryb i wpływ na ludzi nie mogą nas ominąć.
Lost and abandoned fishing gear is contributing to a major environmental and socio-economic disaster. It is because of ghost fishing that the number of sea creatures with low fertility is increasing. The extinction and reduction of stocks of target species due to lost fishing nets reduce the sustainable production of fish resources, which means a decline in the economy. The most correct answer to the question of how to deal with this seemingly unsolvable problem is the creation of a general international agreement with clear obligations, norms, and regulations to prevent fishing nets from entering the ocean. The problem of plastic fishing nets is not just a problem of ocean pollution by them, it is a question of our future, because such aspects as food security problems due to a decrease in fish resources and the impact on humans cannot bypass us.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska