Niemiecka strategia adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie polityki bezpieczeństwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w Niemczech w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa tego kraju. Analizą objęta została treść, proces tworzenia, monitorowania i ewaluacji Niemieckiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu, przyjętej przez rząd federalny w 2008 r. jako wynik zobowiązań międzynarodowych oraz krajowych potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Z uwzględnieniem prognoz odnośnie przyszłych zmian środowiskowych wskazuje ona na sektory społeczno-gospodarcze szczególnie narażone na zmiany klimatu. Na przykładzie branży energetycznej i ochrony ludności autorka podjęła się znalezienia stycznych między polityką bezpieczeństwa a administracyjnie sterowanym procesem adaptacji. Analiza treści Białej Księgi z 2016 r. jako kluczowego dokumentu określającego ramy działania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa RFN wykazała, że kwestie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków stanowią punkt odniesienia dla działań ochronnych i prewencyjnych, podejmowanych przez służby w ramach realizacji przez nie odpowiedzialności za zapewnianie bezpieczeństwa w państwie.
The aim of the article is to present the problem of adaptation to climate change in Germany in relation to the security policy of this country. The analysis covered the content, the process of creating, monitoring and evaluating of the German Adaptation Strategy to Climate Change adopted by the Federal Government in 2008 as a result of international commitments and national needs within the civil protection. Taking into account forecasts regarding future environmental changes, the article points to socio-economic sectors particularly exposed to climate change. On the example of the energy industry and civil protection, the author undertook to find relations between the security policy and the administratively controlled adaptation process. Analysis of the contents of the White Paper (2016) as a key document on German security policy has shown that climate change issues and adaptation to their effects are a reference point for protective and preventive actions taken by the services as part of their responsibility to ensure security in the state.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 1, s. 37-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska