Patofizjologia i farmakoterapia choroby oparzeniowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ratownik medyczne w swej praktyce zawodowej ma do czynienia z różnymi zagrożeniami niosącymi dla pacjenta skutki długofalowe. Jednym z takich zagadnień medycznych jest choroba oparzeniowa z którą ratownik ma szansę spotkać się jedynie w początkowym stadium jej rozwoju. Niemniej jednak, wstępne zaopatrzenie pacjenta, prawidłowa ocena obrażeń jak również trafna decyzja o transporcie poszkodowanego mogą mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia. W swojej pracy przedstawiłem najistotniejsze stanowiska w tej sprawie.
A paramedic in his professional practice has to deal with various hazards that bring long-term consequences for a patient. A burn disease isone of such medical issues and the paramedic has a chance to meet the disturbance only in the initial stage of its development. Nevertheless, the initial patient supply, the right assessment of injuries as well as the right decision regarding the transport of the victim can be crucial for health and life. In my work, I focused on the most important issues related to the pathophysiology and pre-hospital treatment of burn disease.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska