Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część I: Stres i jakość życia

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Książka zatytułowana Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część I: Stres i jakość życia wpisuje się w aktualnie toczące się namysły i dyskusje nad zagadnieniami od zawsze żywotnymi w psychologii, koncentrującymi się wokół jakości życia człowieka w zmieniających się warunkach i okolicznościach. Znaczna ich część przybrała nieco inne, nowe i nie do końca, ze zrozumiałych względów, rozpoznane i ustalone postaci, ponieważ weszły do obszaru analiz psychologicznych za sprawą pandemii. W jej trakcie na wiele spraw i zjawisk psychicznych oraz ich interpretacji psychologicznych z konieczności konieczne było spojrzenie z nieco innej lub zupełnie nowej perspektywy, należało je przeformułować lub uzupełnić i wzbogacić o aktualnie wątki opisujące wybraną problematykę psychologiczną, poszerzając w ten sposób i wzbogacając wiedzę psychologiczną o nowe punkty widzenia i ich możliwe interpretacje (por. Kossowska i in., 2020). Wiele wątków teoretycznych wciąż pozostaje na etapie eksploracji i ustaleń, a badania empiryczne przybierają nierzadko charakter jeszcze niewystarczający dla formułowania wniosków o statusie rozstrzygającym. Wnoszą jednak wiele nowych impulsów dla próby, udanej – co należy podkreślić, zrozumienia, z czym mamy do czynienia w kategoriach społecznych, kulturowych i naukowych. W niniejszej pracy znalazły się dwa opracowania, autorstwa Michała Kupczyka oraz Marty Kowalówki i Agnieszki Gałkowskiej, nawiązujące w sposób bezpośredni do problemów ujawnionych w czasach poważnego „zawirowania życia” we współczesnych społecznościach ludzkich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska