Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych plastycznie przez nauczycieli - na podstawie badań w Szkole Podstawowej w Nowym Targu

Abstrakt
Ze wstępu: "Zagadnienie uczniów zdolnych, w tym uczniów uzdolnionych plastycznie w coraz większym stopniu jest ważna dla polskiej szkoły. Proces rozwoju tych ponadprzeciętnych umiejętności jest zależny zarówno od rodziny, jak i nauczycieli oraz samego ucznia. Przedmiotem niniejszych badań są uczniowie szkoły podstawowej w klasach IV-VI uzdolnieni plastycznie. Celem niniejszej pracy jest próba omówienia sytuacji szkolnej uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie. Szczególnie zauważona została kwestia pomocy przez nauczycieli w szkole, w tym diagnozowanie oraz ich wspieranie. Jednocześnie poruszono zagadnienie stosunku danych uczniów do nauki i ich kontakty z rówieśnikami w szkole i poza nią. Również zwrócono uwagę na pomoc ze strony rodziny i ich pozytywny stosunek do uzdolnień dziecka. Wyraźnie istotna w życiu tych młodych ludzi jest samomotywacja i samorozwój, który staje się podstawą do stymulowania uzdolnień specjalnych. To w nich odnajdują wsparcie do ciągłej pracy i oparcie w trudnych sytuacjach. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska