Emiraty wahhabickie. Z dziejów Arabii w latach 1745-1932

Abstrakt
Ze wstępu: "Problematyka wspólnot etnicznych stanowiących zalążki struktur państwowych zajmuje istotne miejsce w badaniach na gruncie historii i antropologii. Szczególnie ożywione dyskusje toczą się wokół typologizacji struktur protopaństwowych i prób wyodrębnienia specyficznych poziomów integracji społecznej w procesie ewolucji od pierwotnej wspólnoty do nowoczesnego państwa. Przez wiele lat uważano, że kluczowym ogniwem integracji było plemię. Proces integracji składał się w tym układzie z następujących poziomów: rodzina — rodzina wielka — ród — plemię — państwo. W 1955 roku K. Oberg wprowadził pojęcie „chiefdom” dla wydzielenia odrębnego etapu integracji społecznej będącego ogniwem pośrednim między plemieniem a państwem. Nowe pojęcie znalazło trwałe miejsce w literaturze dla oznaczenia poziomu integracji odpowiadającemu kluczowemu etapowi w procesie powstawania państwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska