A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using Bootstrap

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The aim of this work is the use of bootstrap methods for assessing of returns and risk of stock described by a small-to-moderate time series data. The paper presents the possibility of using bootstrap for testing the selected ICAPM application. We estimate systematic risk and risk premium components, depending on the fundamental risk factors. We compare bootstrap and classical asymptotic GLS results. The authors analyze quarterly returns of stocks listed on Warsaw Stock Exchange in 1995-2010. The full-sample observations are divided into two separate sub-periods: 1995-2004, the years preceding Poland's accession to the EU, and 2005-2010, the years of Poland's membership in the UE. The components of risk premium change in the second sub-period. Also, we test the multifactor-efficiency (ME) of the generated portfolios. GRS and asymptotic Wald tests reject ME. However, the bootstrapped Wald test does not reject ME for the tested cases. Using the tested ICAPM application to forming ME portfolios makes it possible to offer a number of useful guidelines for portfolio managers.
Celem niniejszej pracy jest zastosowanie metod bootstrap do oszacowania stóp zwrotu i ryzyka akcji opisanych krótkimi szeregami czasowymi. Artykuł prezentuje możliwość zastosowania metod bootstrap do testowania wybranej aplikacji ICAPM. My szacujemy składowe ryzyka systematycznego i premii za ryzyko, w zależności od fundamentalnych czynników ryzyka. Porównujemy wyniki otrzymane metodami bootstrap i klasyczną uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów. Analizie poddajemy kwartalne stopy zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2010. Wszystkie obserwacji dzielimy na dwa podokresy: 1995-2004 (okres poprzedzający wejście Polski do Unii Europejskiej) oraz 2005-2010 (okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej). Składowe premii za ryzyko ulegają zmianie w drugim podokresie. My testujemy również wieloczynnikową efektywność (ME) generowanych portfeli. Test GRS oraz asymptotyczny test Walda odrzuca ME. Natomiast bootstrapowy test Walda, w żadnym badanym przypadku nie odrzuca ME. Zastosowanie testowanej aplikacji ICAPM do budowy portfeli wieloczynnikowo efektywnych pozwala na wyciągnięcie wielu użytecznych wskazówek dla zarządzających portfelami inwestycyjnymi.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2014, Vol. LV, s. 15-33.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska