Kardiogenny obrzęk płuc spowodowany zawałem serca w praktyce ratownika medycznego

Abstrakt
Celem poniższej pracy jest zarówno przybliżenie problemów z jakimi ratownik medyczny może spotkać się w swojej codziennej pracy zawodowej, jak również udzieleniu odpowiedzi na pytanie o skuteczne leczenie pacjenta z obrzękiem płuc spowodowanym zawałem serca. Artykuł ma zwrócić uwagę ratowników medycznych na to jakim ważnym ogniwem pozostają oni dla swoich pacjentów w drodze do odzyskania zdrowia, oraz jak ich decyzję mogą wpłynąć – pozytywnie bądź też negatywnie, na jakość życia ludzi, których będą leczyć. Słowa kluczowe: karcinogenny obrzęk płuc, ostry zespół wieńcowy, ostra niewydolność serca
Summary: The aim of the following work is both to bring closer the problems with which a paramedic may meet in his daily work, as well as to answer the question about the effective treatment of a patient with pulmonary edema caused by a heart attack. The article is supposed to draw the attention of paramedics to what important link they have for their patients on the way to recovering their health, and how their decision can affect - positively or negatively - the quality of life of people who will heal. Key words: carcinogenic pulmonary edema, acute coronary syndrome, acute heart failure
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska