Kilka uwag o aborcji na tle funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-67491-11-2 978-83-67491-05-1
e-ISBN 978-83-67491-06-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące aborcji z punktu widzenia funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego. Impulsem do podjęcia tematu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (K 1/20, OTK-A 2021, nr 1), którym dokonano istotnego ograniczenia zakresu legalnych zabiegów przerywania ciąży. Rozszerzono tym samym zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwo aborcji, co wywołało niezadowolenie dużej części społeczeństwa. Istotnym czynnikiem motywującym adresatów norm prawnych do ich przestrzegania jest zgodność tych norm z systemem wartości powszechnie akceptowanym w danym społeczeństwie. W opracowaniu dokonano przybliżenia funkcji afirmacyjno-motywacyjnej i jej roli w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem jej realizacji w procesie zmian prawa aborcyjnego i wynikających z tego konsekwencji społecznych.
The article presents selected issues concerning abortion from the point of view of the affirmative and motivational function of criminal law. The impulse to take up the topic was the judgment of the Constitutional Tribunal of October 22, 2020 (K 1/20, OTK-A 2021, No. 1), which significantly limited the scope of legal termination of pregnancy. Thus, the scope of criminal liability for the crime of abortion was extended, which caused dissatisfaction of a large part of society. An important factor motivating addressees of legal norms to comply with them is the compliance of these norms with the system of values commonly accepted in a given society. The study presents the affirmative-motivational function and its role in criminal law, with particular emphasis on its implementation in the process of changing the abortion law and the resulting social consequences.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty (red.) Julia Stanek. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 125-154.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska