Zasady wyceny złóż kopalin na gruncie kodeksów ich wyceny

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
2084-1809
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Abstrakt
Prezentowany artykuł zawiera analizę metod i zasad wyceny złóż kopalin zalecanych przez cztery kodeksy regulujące tą działalność: VALMIN, CIMVAL, SAMVAL i POLVAL – wg wiedzy autora jedyne wprowadzone w życie uregulowania w tym zakresie. Wskazuje podobieństwa i różnice między nimi wraz ze wskazaniem uwarunkowań powodujących te drugie. Analizuje wpływ teorii cyklu życia projektu górniczo-geologicznego na ich konstrukcję w zakresie rekomendowanych podejść i metod wyceny.
The paper contains an analysis of methods and rules stipulated by four valuation codes for mineral assets: VALMIN, CIMVAL, SAMVAL and POLVAL – to the author’s best knowledge the only ones implemented in the area of consideration. It indicates similarities and discrepancies between them as well as reasons for the latter. The paper also includes the analyis of mining project life cycle as a fundament for recommended approaches and methods.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 2015, nr 3, s. 50 - 65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska