Inkluzja: wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65548-53-5
eISBN
Wydawca
Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Jedną z istotnych cech współczesnego świata jest postępująca różnorodność. Zjawiskiem typowym – szczególnie dla dzisiejszej zglobalizowanej cywilizacji zachodniej – jest obecność w przestrzeni społecznej i współistnienie (przenikanie się) różnych trendów kulturowych, religijnych oraz – związany z nimi – wyraźnie zaznaczający się pluralizm w zakresie manifestowanych opcji światopoglądowych i wyznawanych systemów wartości. Społeczeństwo współczesne jest bardzo zróżnicowane pod wieloma względami. Ludzie różnią się od siebie poziomem wykształcenia, sytuacją zawodową i statusem materialnym, indywidualną filozofią życia, której pochodną są aspiracje, plany na przyszłość i preferowane sposoby spędzania czasu wolnego. Potrzeby społeczne – choć te same na poziomie elementarnym – również ewoluują w kierunku rosnącym, ponieważ rozbudzane są przez ogarniające nas ze wszystkich stron mass media, promujące z jednej strony kulturę konsumpcjonizmu, a z drugiej – szeroko rozumianego indywidualizmu w zakresie wybierania różnych dróg samorealizacji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
inkluzja, placówka wychowania pozaszkolnego, edukacja kulturalna, dzieci zdolne plastycznie, edukacja wczesnoszkolna, działania inkluzyjne w szkole, pedagogika pozytywna, muzyka, kultura, inkluzja społeczna, muzykoterapia, resocjalizacja, arteterapia, nieśmiałość, grupa rówieśnicza, popularność w grupie, diagnoza nieśmiałości, osoby z dysfunkcjami słuchu, społeczność Głuchych, dostępność przekazów medialnych, integracja, dezintegracja, niepełnosprawność, edukacja ogólnodostępna, szkoła ogólnodostępna, uczeń z niepełnosprawnością, przygotowanie szkoły, selekcja uczniów zdolnych, społeczne i psychologiczne efekty edukacji włączającej, specyfika inkluzji uczniów zdolnych, wykluczenia społeczne, edukacja integracyjna i włączająca, młodzież, osoby starsze, pokolenie, integracja międzypokoleniowa, społeczeństwo, twórczość, kreatywność, zaburzenia psychiczne, cechy specjalne, inclusion, extracurricular-education institution, cultural education, artistically gifted children, early school education, inclusive activities at school, positive education, music, culture, social inclusion, music therapy, resocialization, art therapy, skyness, peer group, popularity in the group, diadnosis of shyness, selection of talented students, social and psychological effects of inclusive education, characteristics of the inclusion of talented students, exclusion, segregational, integrational and inclusive education, youth, older people, generation, intergenerational integration, socjety, creativity, mental disorders, special features
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska