Postępowanie przedszpitalne w zawale serca NSTEMI

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opisanie postępowania przedszpitalnego w zawale serca bez uniesienia odcinka ST - NSTEMI. Poszczególne rozdziały zawierają informacje dotyczące szczegółowych działań podejmowanych w zakresie zespołów ratownictwa medycznego, jak i zarys postępowania na etapie wewnątrzszpitalnym. Omówione zostały definicja oraz podział ostrych zespołów wieńcowych. Opisano dokładne kryteria rozpoznania NSTEMI. Wyszczególniono także inne choroby, przebiegające z bólem w klatce piersiowej oraz te, w przebiegu których dochodzi do wzrostu stężenia markerów zawałowych i których istnienie należy różnicować z NSTEMI. Oprócz standardów w leczeniu farmakologicznym, stosowanych przez personel medyczny, przedstawiono również strategie postępowania oraz metody leczenia inwazyjnego. W dalszej części ukazane zostały możliwe następstwa w postaci powikłań, a także prewencja wtórna, jak i pierwotna niedokrwienia mięśnia sercowego. Praca zakończona jest krótkim podsumowaniem tematu jej treści, w ostatnim rozdziale.
The purpose of this thesis is to describe pre-hospital treatment in myocardial infarction without elevation of the ST segment - NSTEMI. Subsequent chapters contain information concerning specified rescue system taken by paramedic team as well as general outline of the hospital treatment. The definition and division of Acute Coronary Syndromes have been included as well as an accurate criterion of NSTEMI diagnosis. I have also focused on different diseases proceeding with the rib cage pain and those, that result in increased concentration of infarction markers and which existence should be differentiated with OZW. Apart from the pharmacological cure standards taken by medical staff, the strategies of procedures and invasive treatment have also been discussed. In the subsequent part I presented possible complications, and secondary or primary myocardial ischaemia prevention. The thesis is completed with a short conclusion of the content in the last chapter.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska