Zasady postępowania we wstrząsie septycznym u dorosłych - farmakoterapia

Abstrakt
Sepsa jest stanem chorobowym, który przyczynia się do wysokiej śmiertelności na świecie (29-75%). W Stanach Zjednoczonych i w Europie umiera z jej powodu rocznie około 200000 chorych. W Polsce, według statystyk jest to około 15000 pacjentów co roku. Istotne jest w tym przypadku szybkie podejmowanie trafnych decyzji dotyczących postępowania z chorymi z sepsą, co ma olbrzymie znaczenie w redukcji jej śmiertelności. Aby skutecznie leczyć pacjentów z tak ciężkimi stanami chorobowymi ważne jest prowadzenie bezpiecznej i efektywnej farmakoterapii, która powinna być wprowadzona niezwłocznie po stwierdzeniu pierwszych objawów poważnej infekcji. W terapii powyższych stanów stosowanych jest wiele leków z różnych grup terapeutycznych, których wypadkowa działania ma przyczynić się do poprawy stanu chorego. W wstępnym postępowaniu przeciwstrząsowym podstawowym lekiem jest dobutamina. Najczęściej stosowanymi antybiotykami w leczeniu sepsy, wstrząsu septycznego są: benzylopenicylina, cafalosporyny, wankomycyna, tikarcylina, czy tobramycyna. W leczeniu sepsy bardzo ważne jest podawanie płynów. W celu zwiększenia objętości śródnaczyniowej stosuje się koloidy (skrobia hydroksyetylowana, dekstran, roztwory żelatyny). Podawane są także krystaloidy takie jak płyn Ringera, sól fizjologiczna, płyn wieloelektrolitowy. We wstrząsie septycznym i w leczeniu hipotonii lekami pierwszego rzutu obkurczającymi naczynia są: noradrenalina i dopamina. U chorych we wstrząsie septycznym w celu zwiększenia ciśnienia tętniczego wymagane jest stosowanie kortykosteroidów (hydrokortyzon, fludrokortyzon).W leczeniu sepsy i wstrząsu septycznego podaje się również leki sedacyjne i przeciwbólowe takie jak midazolam, propofol, czy morfinę.
Sepsis is a pathological condition that causes the high mortality rate in the world (29 - 75%). In the United Stated and Europe around 200000 ill people die because of sepsis, and in Poland it is around 15000 people a year. It is important to make fast and correct decisions in order to reduce the death rate. To treat patients effectively, in such crucial conditions, it is significant to apply safe and successful pharmacotherapy that should be administered as soon as the first symptoms are detected. In the therapy, numerous medicines from different therapeutic groups are used. They should all have the influence on a patient's recovery. Dobutamine is a basic medicine used in the antishock preliminary treatment. The most common antibiotics administered in sepsa, septic shock are: penicilin G, cephalosporin, vancomycin, ticarcillin and tobramycin. Drinking a lot of liquids is also required while treating sepsa. Colloids such as starch hydroxyethyl, dextran or gelatin solution are applied to increase intravascular volume. Crystalloids such as Ringer’s solution, physiological saline and multielectrolyte fluid are medicines administered as well. Noradrenaline and dopamine are the first medicines used in the septic shock and hypotomia treatment. People suffering from sepsa are given corticosteroids (hydrocortisone and fludrocortisone) to increase arterial blood pressure. Sedatives and painkillers such as midazolam, propofol or morphine are also necessary while treating sepsa and septic shock.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska