Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 4 (XLV): Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – uwarunkowania egzo- i endogeniczne

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Problemy bezpieczeństwa można rozpatrywać w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego, obejmującego sfery: gospodarczą, przestrzenną, kulturową, społeczną, ekologiczną i bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo lokalne wpływ mają uwarunkowania: geograficzne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe oraz polityczne. Podkreśla się, że na efektywność działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego wpływa współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym, uwzględniająca obszar obywatelski. Istotną rolę odgrywają współpraca, współdziałanie i koordynacja działań na poziomie lokalnym. Wskazuje się na bliskoznaczność pojęć „koordynacja” i „współdziałanie”, które dotyczą harmonizacji (uzgadniania) działań. W przypadku koordynacji występuje nadrzędność lub uprawnienia władcze organu koordynującego wobec podmiotów, których działania podlegają koordynowaniu. Z kolei współdziałanie wiąże się z równorzędnością partnerów (podmiotów). Równocześnie nauki o zarządzaniu przyjmują, że koordynacja stanowi uporządkowane współdziałanie prowadzące do harmonizacji działań dla realizacji określonych celów. Oznacza to synchronizację działań cząstkowych w czasie i przestrzeni."(...)
Opis
Słowa kluczowe
system, myślenie systemowe, myślenie projektowe, integrowanie myślenia systemowego i myślenia projektowego, bezpieczeństwo i porządek publiczny (BiPP), bezpieczeństwo lokalne, organizacja publiczna, podejście projektowe, dojrzałość projektowa organizacji, modele dojrzałości, uczenie się organizacji, wpływ społeczny, zarządzanie bezpieczeństwem, awaria, systems thinking, design thinking, integration of systems thinking and design thinking, safety and public order, local security, public organisation, project approach, project maturity of an organisation, maturity models, organisational learning, social impact, safety management, accident, System, Systemdenken, Designdenken, Integration von Systemdenken und Designdenken, Sicherheit und offentliche Ordnung (BiPP), lokale Sicherheit, offentliche Organisation, Projektansatz, Projektreife der Or-ganisation, Reifegradmodelle, Organisationslernen, soziale Auswirkungen, Sicherheitsmanagement, Ausfall, система, системное мышление, проектное мышление, интеграция системного и проектного мышления, безопасность и общественный порядок (БиОП), местная безопасность, общественная организация, проектный подход, проектная зрелость организации, модели зрелости, организационное обучение, социальное влияние, управление безопасностью, чрезвычайная ситуация
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska