Edukacja STEM na przykładzie warsztatów programu “Fizyka dla Smyka” realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym Hippo Art w Wieliczce. Raport z badań

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1896-2327
eISSN
2353-7787
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań mające na celu rozpoznanie i opisanie przejawów stymulowania twórczej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Są one adresatami programu „Fizyka dla smyka”, realizowanego przez Fundację Naukową Twórcze Myślenie. W szczególności chodzi tu o zweryfikowanie kształtowania twórczego myślenia i działania oraz przejawów indywidualizacji oddziaływań edukacyjnych. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, techniką obserwacji skategoryzowanej oraz ankiety. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że podczas realizacji badanego programu kształtowane są wśród dzieci twórcze operacje umysłowe oraz działania oparte na wykonywaniu doświadczeń. Dostosowywanie, indywidualizowanie treści i form pracy z dziećmi przez prowadzących badany program „Fizyka dla smyka” nie zawsze było jednak w pełni realizowane.
The author of the article presented the results of the research aimed at recognising and describing the ways in which preschool children’s creative activity is stimulated. The children described in the article are the participants of the “Physics for Kids” project fulfilled by the Scientific Foundation “Creative Thinking.” In particular, the research was to verify the way of shaping creative thinking and acting, as well as the signs of individualization of educational impacts. The research was carried out with the use of the diagnostic survey method and the technique of a categorised observation and a questionnaire. The research results show that, during the fulfilment of the project in question, children’s creative intellectual operations and actions based on making experiments are shaped. However, the adjustment and individualization of the contents and forms of working with children by the ones who carried out the “Physics for Kids” project has not always been fully implemented.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Rozwijanie myślenia naukowego jako istotne zadanie edukacyjne wspierające harmonijny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 2019, nr 4, s. 96-107.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska