Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi - ocena regulacji prawnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-227-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niepełnosprawność jest stanem, który trwale lub okresowo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a przez okres trwania, w pewnym stopniu dyskwalifikuje z życia społecznego. Każdy rodzaj niepełnosprawności jest problemem dla człowieka nią dotkniętego, chociaż część niepełnosprawnych postrzega swój stan jako normalny i oczekuje, aby tak właśnie ich traktowano. Niepełnosprawność ruchowa oprócz dyskomfortu psychicznego, implikuje dodatkowe problemy związane z barierami architektonicznymi i nie zawsze sprzyjającymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, co dla tej grupy osób, przesądza czasem o możliwości samodzielnego funkcjonowania. Choroba jest stanem, który powoduje wiele niekorzystnych następstw. Oprócz dolegliwości charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej i często związanych z nią bólem i cierpieniem, jej skutkiem mogą być trwałe dysfunkcje organizmu z kalectwem włącznie. W przypadku, gdy pojawia się znaczne ograniczenie bądź brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności związanych z codziennym życiem, niezbędna jest pomoc osób trzecich, które umożliwią realizację potrzeb człowieka w płaszczyźnie bio-psycho-społecznej. Należy jednak mieć na uwadze rodzaj dysfunkcji i ograniczeń takiej osoby, aby odpowiednio dostosować pomoc, wyznając zasadę, aby pomagać, ale nie wyręczać. W sytuacji, gdy takiej pomocy brak, wówczas rolę pomocnika może spełniać sprzęt ortopedyczny. Ocenie zostanie poddany zakres regulacji prawnych dotyczący kwestii zaopatrzenia w tego typu pomoc.
Disability is a state, that permanently or temporarily prevent the fulfillment of social roles and of the duration in some degree disqualifies from public life. Every type of a disability, is a problem for a human afflicted with it, although some people with disabilities perceive their condition as normal, and expected such treatment. Physical disability in addition to psychological discomfort, implies additional concerns with architectural barriers, and not always favorable legal regulations concerning the provision of orthopedic equipment, which for this group of people, sometimes decide on the possibility of independent functioning. The disease is a condition that causes many adverse consequences. In addition to the symptoms characteristic of the disease entity, is often associated with pain and suffering and in the result can lead to permanent dysfunction of the body including disability. If there is a significant reduction in or lack of independence in performing basic activities of daily life it is necessary help of others to enable the implementation of human needs in the bio-psycho-social level. However keep in mind about of the type of dysfunction and limits of such a person to help but not replace. In a situation when lack of help, the role of helper can fulfill orthopedic equipment. Be assessed the range of law regulation on the provision of such assistance.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
W: Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Grażyna Dębska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 45-55.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska