Płaca minimalna płacą godziwą w wybranych krajach Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-3192
eISSN
2392-0041
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Abstrakt
Dyskusje na temat płac minimalnych można spotkać w wielu opracowaniach z dziedziny ekonomii. Obecnie kraje przyjmują różne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z współczesną teorią pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń minimalne godziwe wynagrodzenie pracownika powinno wynosić 8% wartości kapitału ludzkiego pracownika, o czym świadczą liczne badania poprzedników. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy płaca minimalna w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Belgia i Niemcy) jest płacą godziwą. W pierwszej części opracowania na podstawie studiów literatury przedmiotu omówiono model płacy godziwej oraz dylematy płacy minimalnej w gospodarce. Druga część przedstawia analizę i ocenę godziwości płac minimalnych w Polsce, Belgii i Niemczech. Przeprowadzona analiza wskazuje na godziwy minimalny poziom opłacania kapitału ludzkiego w Belgii i w Niemczech. Polska natomiast jest krajem, gdzie nie można stwierdzić, że płaca minimalna jest płacą godziwą.
Discussions on minimum wages can be found in numerous studies in the field of economics. At present, countries are adopting various solutions in order to secure minimum wages. According to the modern theory of human capital measurement and equitable remuneration, the minimum fair remuneration of an employee should amount to 8% of the value of the employee’s human capital. The aim of this study is to examine whether the minimum wage in selected European Union countries (Poland, Belgium and Germany) is indeed fair. In the first part of the study, based on the literature on the subject, a model of fair wages was discussed, and the dilemma of the minimum wage in the economy. The second part presents the analysis and assessment of minimum wages in Poland, Belgium and Germany. The analysis that has been carried out, indicates fair minimum level of payment for human capital in Belgium and Germany. On the other hand, Poland is a country where the level of payment for work is it still cannot be said that Polish minimum wage is equitable remuneration.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018, nr 522, s. 66-77.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska