Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-250-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Jednym z wymogów wdrożenia nowych programów kształcenia jest zasięganie opinii interesariuszy (studentów i pracodawców) na temat przydatności i poprawności kierunkowych efektów kształcenia założonych w programie studiów. Poniżej przedstawia się metody i narzędzia pozyskiwania opinii studenckich oraz generowanie na ich podstawie macierzy danych, stanowiących podstawę przeprowadzania analiz. Rozważania dotyczą opinii studenckich zebranych na wybranym kierunku i poziomie studiów (Zarządzanie, studia licencjackie). Ankietyzacja miała charakter pilotażowy i ukierunkowana była na weryfikację procedur pozyskiwania danych oraz identyfikację zagrożeń w zakresie rzetelności i wiarygodności uzyskiwanych opinii.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Krajowe Ramy Kwalifikacji. Biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach?. (red.) Maria Kapiszewska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 83-94..
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska